Содержание статьи:

Гражданский процессуальный кодекс Украины (ГПК Украины) с комментариями к статьям

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ (495) 662-98-20: 441

Стаття 294. Строки апеляційного оскарження

1. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

2. Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п’яти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п’яти днів з дня отримання копії ухвали.

3. Частину третю виключено.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 294 Цивільного процесуального кодексу України

1. Законодавець відмовився від двостадійного порядку оскарження, який передбачав подання заяви про апеляційне оскарження і апеляційної скарги. Це зроблено з метою пришвидшення судового розгляду та скорочення строку набрання рішенням суду законної сили. Фактично, законодавець повернувся до порядку, який існував до 2004 року.

2. Строк подання апеляційної скарги залежить від того, чи була особа присутня під час оголошення рішення. Якщо особа була присутня, то цей строк розпочинається з наступного дня після проголошення рішення чи ухвали. Зазначене правило діє і тоді, коли проголошено лише вступну і резолютивну частину рішення, оскільки винятків для цього випадку законом не встановлено. Водночас, у ст. 218 ЦПК України передбачено, що у разі проголошення у судовому засіданні тільки вступної та резолютивної частин судового рішення суд повідомляє, коли особи, які беруть участь у справі, зможуть ознайомитися з повним рішенням суду. Тому право осіб на подання апеляційної скарги може бути реалізоване з наступного дня після ознайомлення цих осіб з повним рішенням суду. В більшій мірі це пояснюється тим, що обов’язковою підставою для скасування рішення суду першої інстанції є неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права, якщо це буде встановлено при розгляді справи в суді апеляційної інстанції, а при поданні апеляційної скарги в ній потрібно викласти в чому полягає незаконність і необґрунтованість рішення суду (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи та (або) неправильність встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин), які власне і викладаються в мотивувальній частині рішення суду, складення якої може бути відтерміновано. Відповідно і перебіг строків на апеляційне оскарження починається з наступного, після визначеного судом дня для ознайомлення з повним рішенням суду.

3. В тому випадку, коли по справі було ухвалено додаткове рішення, передбачене ст. 220 ЦПК, строк на апеляційне оскарження цього додаткового рішення обчислюється з наступного дня після його ухвалення.

Спірною тут виглядає ситуація з огляду на те, що ЦПК передбачено право на подання заяви про ухвалення додаткового рішення до закінчення строку на виконання рішення, і не передбачено термін протягом якого суд повинен ухвалити таке додаткове рішення. Виходячи з позиції Верховного Суду України з цього питання, згідно якої рішення суду і додаткове рішення є одним цілим (вважаємо, що малася на увазі «рівнозначність» цих двох видів судових рішень) вважаємо, що строк на апеляцію починається з наступного дня після проголошення судового рішення. Інакше право на апеляційне оскарження буде нівельоване можливістю подання заяви про ухвалення додаткового рішення, яка може бути подана протягом 3 років з моменту проголошення «основного» рішення суду. Крім того п. 4 ст. 297 ЦПК передбачає право суду (судді-доповідача) апеляційної інстанції у випадку надходження справи без вирішення питання про ухвалення додаткового рішення повернути справу до суду першої інстанції, про що постановляє ухвалу із зазначенням строку, протягом якого суд першої інстанції має усунути цей недолік.

У випадку ухвалення додаткового рішення, воно теж може стати самостійним об’єктом апеляційного оскарження у ті ж строки (але не в їхніх межах), що й рішення суду, постановлене за результатами розгляду справи (як різновид рішення суду, рівнозначне йому по суті рішення), бо ст. 220 ЦПК передбачає, що на додаткове рішення може бути подана скарга.

Підлягає також оскарженню в апеляційному порядку, окремо від рішення суду, ухвала про відмову ухвалити додаткове рішення.

Гражданский процессуальный кодекс РК
Статья 294. Срок для обращения с заявлением в суд

1. Гражданин и юридическое лицо вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении прав, свобод и законных интересов.

Прокурор вправе обратиться в суд в десятидневный срок с момента получения сообщения о результатах рассмотрения протеста или по истечении установленного законом срока для его рассмотрения.

2. Пропуск трехмесячного срока для обращения с заявлением в суд не является основанием для суда к отказу в принятии заявления.

Ходатайство о восстановлении указанного срока либо о применении этого срока рассматривается в предварительном судебном заседании или в судебном заседании. Если срок не восстановлен, суд выносит решение об отказе в удовлетворении заявления.

Гражданский процессуальный кодекс Украины
Статья 294. Порядок рассмотрения дел особого производства

1. При рассмотрении дел особого производства суд обязан разъяснить участникам дела их права и обязанности, содействовать в осуществлении и охране гарантированных Конституцией и законами Украины прав, свобод или интересов физических или юридических лиц, принимать меры по всестороннему, полному и объективного выяснения обстоятельств дела.

2. С целью выяснения обстоятельств дела суд может по собственной инициативе истребовать необходимые доказательства.

3. Дела особого производства рассматриваются судом с соблюдением общих правил, установленных настоящим Кодексом, за исключением положений о состязательности и границ судебного разбирательства. Другие особенности рассмотрения этих дел установлены настоящим разделом.

4. Дела особого производства суд рассматривает с участием заявителя и заинтересованных лиц.

Дело о расторжении брака по заявлению лица, осужденного к лишению свободы, может быть рассмотрено судом с участием представителя такого лица.

5. Дела особого производства не могут быть переданы на рассмотрение третейского суда и не могут быть закрыты в связи с заключением мирового соглашения.

6. Если при рассмотрении дела в порядке особого производства возникает спор о праве, который решается в порядке искового производства, суд оставляет заявление без рассмотрения и разъясняет заинтересованным лицам, что они вправе подать иск на общих основаниях.

7. При принятии судом решения судебные расходы не возмещаются, если иное не установлено законом.

8. В решении суда о расторжении брака указывается о выборе фамилии тем из супругов, который сменил фамилию при государственной регистрации брака, разрывается.

Статья 294. Подача заявления о признании недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним

СТ 294 ГПК РФ

1. Лицо, утратившее ценную бумагу на предъявителя или ордерную ценную бумагу (далее также в настоящей главе — документ), в случаях, указанных в федеральном законе, может просить суд о признании недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним.

2. Права по утраченному документу могут быть восстановлены и при утрате документом признаков платежности в результате ненадлежащего хранения или по другим причинам.

3. Заявление о признании недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним подается в суд по месту нахождения лица, выдавшего документ, по которому должно быть произведено исполнение.

Комментарий к Статье 294 Гражданского процессуального кодекса

Комментируемая статья предусматривает порядок подачи заявления о признании недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним.

Суд рассматривает заявление о признании недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним в случае утраты ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги. Кроме того, суд вправе восстановить права по утраченному документу и при утрате документом признаков платежности в результате ненадлежащего хранения или по другим причинам.

Заявление подается в суд по месту нахождения лица, выдавшего документ, по которому должно быть произведено исполнение.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ в Определении от 24 августа 2010 г. N 74-В10-7 указала, что «в соответствии со статьей 148 ГК Российской Федерации суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством, производит восстановление прав лишь по утраченным ценным бумагам на предъявителя и ордерным ценным бумагам.

Положения данной нормы закона не распространяются на целевой расчетный чек, являющийся именной ценной бумагой» .
———————————
Определение Верховного Суда РФ от 24 августа 2010 г. N 74-В10-7.

В Определении Московского городского суда от 12 октября 2010 г. по делу N 33-32052 указано следующее: «Как усматривается из материалов дела и установлено судом, вексель утрачен в результате его ненадлежащего хранения, заявление подано лицом, которому принадлежат права по утерянному документу (векселю), об утрате векселя была публикация в средствах массовой информации, о своих правах на данный вексель иные лица не заявили.

Оценив собранные по делу доказательства, учитывая требования закона и принимая во внимание, что причины утраты векселя установлены, суд пришел к правильному выводу об удовлетворении требований заявителя» .
———————————
Архив Московского городского суда. Дело от 12 октября 2010 г. N 33-32052.

Статья 294 ГПК РФ. Подача заявления о признании недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним (действующая редакция)

1. Лицо, утратившее ценную бумагу на предъявителя или ордерную ценную бумагу (далее также в настоящей главе — документ), в случаях, указанных в федеральном законе, может просить суд о признании недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним.

2. Права по утраченному документу могут быть восстановлены и при утрате документом признаков платежности в результате ненадлежащего хранения или по другим причинам.

3. Заявление о признании недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним подается в суд по месту нахождения лица, выдавшего документ, по которому должно быть произведено исполнение.

  • URL
  • HTML
  • BB-код
  • Текст

Комментарий к ст. 294 ГПК РФ

1. В ч. 1 комментируемой статьи содержится указание о том, какие документы могут быть восстановлены в порядке вызывного производства. При характеристике аналогичного положения в ранее действовавшем ГПК РСФСР Верховный Суд РФ указывал на то, что приведенный в них перечень не является закрытым и не препятствует возможности применения норм вызывного производства при восстановлении прав и по не названным в статье документам.

2. Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности (ч. 1 ст. 142 ГК РФ).

3. Ценными бумагами являются: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг (ст. 143 ГК РФ).

4. Иначе обстоят дела с ордерной ценной бумагой. Права по ней передаются путем совершения на этой бумаге передаточной надписи — индоссамента. Причем индоссант несет ответственность не только за существование права, но и за его осуществление (ч. 3 ст. 146 ГК РФ).

5. Судебный порядок восстановления прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство), в частности по утраченным документам на предъявителя, выданным сберегательными банками, распространяется как на случаи утраты этих документов, так и на случаи, когда документы утратили признаки платежности в результате ненадлежащего их хранения или по другим причинам (на банковской сберегательной книжке не сохранилась запись номера счета, не полностью сохранилась запись остатка вклада и др.).

6. Вопрос об утрате признаков платежности банковской сберегательной книжки, выданной на предъявителя, разрешается сберегательным банком. В случае отказа сберегательного банка проводить операции по выданному им документу на предъявителя в связи с утратой признаков платежности восстановление прав по такому документу производится в судебном порядке.

7. Между тем заявление об утрате именной облигации не подлежит рассмотрению судом в порядке особого производства. Отношения, возникающие при приобретении облигаций государственных целевых беспроцентных займов, регулируются специальным нормативным актом, где предусмотрен порядок восстановления облигаций в случае их утраты. Споры, возникающие при этом, подлежат разрешению в порядке искового производства.

8. См. также комментарий к ст. ст. 133 — 135, 262 ГПК РФ.