Основания на арест имущества

Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку визначені Законом України «Про виконавче провадження» від 21.04.99 № 606-XIV, із змінами та доповненнями.

Виконавче провадження — це сукупність дій органів і посадових осіб, зазначених у цьому Законі, спрямованих на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спосіб та в межах повноважень, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, виданими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню (далі — рішення).

Примусове виконання рішень в Україні покладається на Державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України.

Одним із заходів примусового виконання рішень є звернення стягнення на майно боржника, яке полягає в його арешті (опису), вилученні та примусовій реалізації.

Під поняттям «майно» боржника слід розуміти як окремі речі та їх сукупність, так і всі майнові права боржника, що на момент вчинення виконавчого провадження є у нього.

Складові елементи арешту майна, визначені в даному Законі як опис, оголошення заборони розпоряджатися майном, обмеження в праві користування ним або його вилучення у боржника та передача на зберігання іншим особам – це сукупність дій, які мають бути чітко регламентовані та мати певні підстави для застосування.

Арешт на майно боржника може накладатися державним виконавцем шляхом:

 • винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, якою накладається арешт на майно боржника та оголошується заборона на його відчуження;
 • винесення постанови про арешт коштів та інших цінностей боржника, що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні в банках або інших фінансових установах;
 • винесення постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження;
 • проведення опису майна боржника і накладення на нього арешту.

Державним виконавцем за постановою про відкриття виконавчого провадження або за постановою про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження може бути накладений арешт у межах суми стягнення за виконавчими документами з урахуванням витрат, пов’язаних з проведенням виконавчих дій на виконання на все майно боржника або на окремо визначене майно боржника. У разі потреби постанова, якою накладено арешт на майно боржника та оголошено заборону на його відчуження, надсилається державним виконавцем до органу нотаріату та інших органів, що здійснюють реєстрацію майна або ведуть реєстр заборони на його відчуження.

Копія постанови державного виконавця про арешт коштів чи майна боржника не пізніше наступного після її винесення дня надсилається боржнику та відповідно до банків чи інших фінансових установ або органів, зазначених у частині другій цієї статті. Постанова державного виконавця про арешт коштів чи майна боржника може бути оскаржена боржником начальнику відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, або до суду у 10-денний строк.

Арешт застосовується:

 1. для забезпечення збереження майна боржника, що підлягає наступній передачі стягувачеві або реалізації;
 2. для виконання рішення про конфіскацію майна боржника;
 3. при виконанні ухвали суду про накладення арешту на майно, що належить відповідачу і знаходиться у нього чи в інших осіб.

Особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не боржникові, може звернутися до суду з позовом про визнання права на майно і про звільнення майна з-під арешту.

У разі прийняття судом рішення про звільнення майна з-під арешту або сплати боржником повної суми боргу за виконавчим документом до реалізації арештованого майна боржника, майно звільняється з-під арешту за постановою державного виконавця не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини.

Майно боржника може бути звільнено з-під арешту за постановою начальника відповідного відділу державної виконавчої служби, якому підпорядкований державний виконавець, якщо під час розгляду відповідної скарги боржника виявлено порушення встановленого цим Законом порядку накладення арешту.

За наявності письмового висновку експерта щодо неможливості чи недоцільності реалізації арештованого майна боржника у зв’язку із значним ступенем його зносу, пошкодженням або коли витрати, пов’язані із зверненням на нього стягнення, перевищать грошову суму, за яку воно може бути реалізовано, майно боржника може бути звільнено з-під арешту за постановою державного виконавця, яка затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований.

Вилучення арештованого майна з передачею його для реалізації провадиться у строк, встановлений державним виконавцем, але не раніше, ніж через п’ять днів після накладення арешту. Продукти та інші речі, що швидко псуються, вилучаються і передаються для продажу негайно після накладення арешту.

Цінні папери, ювелірні та інші побутові вироби із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лом і окремі частини таких виробів, виявлені при опису, на які накладено арешт, підлягають обов’язковому вилученню і негайно передаються на зберігання установам Національного банку України. Арешт на цінні папери накладається в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Державний виконавець зобов’язаний подбати про забезпечення умов реалізації майна боржника, які не ущімлюють його законних інтересів.

Реалізація арештованого майна, за винятком майна, вилученого за законом з обігу та цінних паперів, ювелірних та інші побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, здійснюється спеціалізованими організаціями, які залучаються на тендерній (конкурсній) основі, на підставі договорів між Державною виконавчою службою та спеціалізованими організаціями шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах.

Орган державної виконавчої служби укладає з організатором аукціону договір, яким доручає реалізацію майна організатору аукціону за визначену винагороду за надані послуги з реалізації арештованого майна, яка встановлюється у відсотковому відношенні до продажної ціни лота.

Розмір винагороди за надані послуги з реалізації арештованого майна не повинен перевищувати з урахуванням податку на додану вартість 15 відсотків від вартості майна.

Спеціалізована організація проводить аукціон за заявкою державного виконавця, у якій зазначається початкова ціна майна, що виставляється на аукціон.

Т.М. Сорокуз, заступник начальника відділу організації виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби

Основания на арест имущества

Документ : Арест имущества в соответствии с новым УПК Украины

Арест имущества в соответствии с новым УПК Украины

Вступление в силу с 20 ноября 2012 года нового УПК 2012 года существенно изменит основания и порядок принятия тех или иных процессуальных решений в ходе досудебного расследования. Изменения, в частности, коснутся наложения ареста на имущество подозреваемого или обвиняемого.

В соответствии с ч. 1 ст. 126 УПК 1960 года и ч. 3 ст. 170 УПК 2012 года арест имущества применяется с целью обеспечения возможной конфискации имущества или гражданского иска. В статьях УК Украины, предусматривающих ответственность за хозяйственные и служебные преступления, иногда в качестве наказания названа конфискация имущества.

Например, в случае совершения преступлений, предусмотренных ст. 209 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» УК Украины, ч. 3 ст. 212 «Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах» УК Украины, ч. 3 ст. 365-2 «Злоупотребление полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия» УК Украины.

Кроме того, в каждом уголовном производстве потерпевшим может быть заявлен гражданский иск, содержащий требование о возмещении ущерба, причиненного преступлением. В данном случае мерой обеспечения гражданского иска будет арест имущества.

Стоит заметить, что, в соответствии со ст.ст. 125-126 УПК 1960 года, меры по обеспечению гражданского иска, в том числе и арест имущества подозреваемого, обвиняемого, должны были быть применены следователем. Но в соответствии с ч. 1 ст. 173 УПК 2012 года разрешение вопроса об аресте имущества относится к компетенции следственного судьи. Прокурор или следователь по согласованию с прокурором имеет право лишь обратиться с ходатайством об аресте имущества к следственному судье в соответствии со ст. 171 УПК 2012 года.

Как предусмотрено ч. 1 ст. 170 УПК 2012 года, арестом имущества является временное лишение подозреваемого, обвиняемого возможности отчуждать его имущество по определению следственного судьи, суда до отмены ареста имущества. Также арест может состоять в запрете использовать арестованное имущество.

Например, в запрете пользоваться арестованными денежными средствами, находящимися на банковском счете. Но согласно ч. 5 ст. 170 УПК 2012 года запрет использования жилого помещения, в котором на законных основаниях проживают любые лица, не допускается. То есть выселить кого-либо из жилья наложением ареста на квартиру или дом следователь не может.

В соответствии с ч. 2 ст. 167 УПК 2012 года могут быть арестованы как вещи, являвшиеся орудием преступления, так и имущество, приобретенное в результате уголовного правонарушения. Подобные нормы содержались и в УПК 1960 года. Однако в УПК 2012 года существенно детализирован перечень имущества, на которое может быть наложен арест.

Согласно ч. 3 ст. 170 УПК 2012 года арест может быть наложен на недвижимое и движимое имущество, имущественные права интеллектуальной собственности, деньги в наличной и безналичной форме, ценные бумаги, корпоративные права, принадлежащие подозреваемому, обвиняемому.

Данные ценности на момент ареста могут быть изъяты у подозреваемого при задержании, осмотре или обыске в соответствии со ст. 168 УПК 2012 года. Как указано в ч. 5 ст. 171 УПК 2012 года, в этом случае ходатайство об аресте временно изъятого имущество должно быть подано следователем, прокурором не позднее следующего рабочего дня после изъятия имущества. Вместе с тем, часть имущества, об аресте которого будет ходатайствовать следователь, может находиться у подозреваемого на момент принятия решения об аресте. Например, недвижимое имущество, ценности в банках.

Согласно ст. 172 УПК 2012 года ходатайство об аресте имущества рассматривается следственным судьей, судом не позднее 2 дней со дня его поступления. В судебном заседании могут присутствовать следователь, прокурор, гражданский истец, подозреваемый, обвиняемый и его защитник.

Однако неявка этих лиц в судебное заседание не препятствует рассмотрению ходатайства. А в случае если представленное ходатайство касается ареста имущества, которое не было изъято, оно может рассматриваться без извещения подозреваемого, обвиняемого. То есть мнение подозреваемого, обвиняемого, как и гражданского истца, которым обычно является потерпевший, будет выслушано судьей.

Решение об аресте имущества может быть принято при соблюдении двух основных условий:

1) неприменение ареста может привести к исчезновению, потере или повреждению имущества (ч. 4 ст. 170 УПК 2012 года). То есть следователю необходимо доказать следственному судье, что у подозреваемого есть намерение распродать имущество или же он уже совершает действия, направленные на отчуждение имущества. Вместе с тем, подозреваемому стоит настаивать на том, что у него нет никаких планов по отчуждению имущества;

2) стоимость имущества, подлежащего аресту с целью обеспечения гражданского иска, должна быть соразмерной размеру ущерба, причиненного уголовным правонарушением (ч. 4 ст. 171 УПК 2012 года). Таким образом, стоимость арестованного имущества не может значительно превышать размера ущерба, причиненного преступлением.

Кроме того, в соответствии ст. 2 ст. 173 УПК 2012 года, следственный судья, разрешая вопрос об аресте имущества, должен также учитывать:

— правовое основание для ареста имущества;

— достаточность доказательств, указывающих на совершение гражданином уголовного правонарушения;

— размер возможной конфискации имущества, возможный размер ущерба, причиненного уголовным правонарушением, и гражданского иска;

— последствия ареста имущества для других лиц. Например, для членов семьи подозреваемого, работников предприятия, собственником которого он является;

— разумность и соразмерность ограничения прав собственности задачам уголовного производства.

Таким образом, аргументы подозреваемого, обвиняемого против ареста имущества, могут быть следующие:

1) недостаточность доказательств, указывающих на совершение подозреваемым, обвиняемым уголовного правонарушения;

2) отсутствие данных, свидетельствующих о намерении подозреваемого, обвиняемого распродать или иным образом избавиться от имущества;

3) несоразмерность стоимости имущества, которое может быть арестовано, сумме причиненного вреда;

4) негативные последствия ареста имущества для членов семьи подозреваемого или же для работников предприятия, собственником которого он является.

Обратим внимание читателей и на то, что, согласно п. 4 ст. 173 УПК 2012 года, следственный судья в случае удовлетворения ходатайства об аресте имущества должен применить наименее отягчающий способ ареста, то есть такой способ ареста имущества, который не приведет к приостановлению или чрезмерному ограничению правомерной предпринимательской деятельности гражданина.

Норм о рассмотрении ходатайства об аресте имущества следственным судьей, вызове подозреваемого в судебное заседание при разрешении данного вопроса, условиях применения ареста имущества не содержалось в УПК 1960 года. В соответствии со ст.ст. 125-126 УПК 1960 года вопрос об аресте имущества следователь имел право разрешить единолично без вызова сторон уголовного производства.

В определении об аресте имущества судья, в соответствии с ч. 5 ст. 173 УПК 2012 года, должен указать как перечень имущества, подлежащего аресту, так и вид ограничений правомочий собственника: или запрет распоряжаться, или запрет пользоваться имуществом.

Согласно ч. 6 ст. 173 УПК 2012 года определение об аресте временно изъятого имущества следственный судья должен постановить не позднее 72 часов со дня поступления ходатайства об аресте имущества. В противном случае такое имущество возвращается гражданину, у которого оно было изъято.

В соответствии со ст. 174 УПК 2012 года решение об аресте имущества может быть обжаловано следственному судье подозреваемым, обвиняемым или его защитником. Такое ходатайство подлежит рассмотрению не позднее 3 дней со дня его поступления в суд.

Аргументы в пользу отмены ходатайства могут состоять в отсутствии необходимости применения подобной меры или же в необоснованном наложении ареста.

Таким образом, УПК 2012 года в сравнении с УПК 1960 года устанавливает дополнительные гарантии законности и обоснованности принятия решения об аресте имущества.

Подтвердить законность принятия следователем решения об аресте имущества должны и прокурор, и следственный судья. Мнение подозреваемого, обвиняемого может быть выслушано в ходе судебного заседания, на котором решается вопрос об аресте имущества.

Список использованных документов

УК Украины — Уголовный кодекс Украины

УПК 1960 года — Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 28.12.1960 г.

УПК 2012 года — Уголовный процессуальный кодекс Украины от 13.04.2012 г. N 4651-VI

«Экспресс анализ законодательных и нормативных актов», N 42 (876),
15 октября 2012 г.
Подписной индекс 40783

Арест на имущество: в каких случаях накладывается, как снять и что предпринять

Арест на имущество – неприятная, но вместе с тем необходимая мера, предусмотренная законодательством нашей страны в определенных ситуациях. В данной статье вы узнаете, в каких случаях может быть наложен арест на имущество, что он предполагает и как его снять.

Арест на имущество является обременением, а именно ограничением, которое возникает не по вашей воле, а на основании закона. Арест ограничивает владение, пользование или распоряжение вашим имуществом. Иными словами, арест имущества — это запрет на совершение любых сделок с имуществом. Арест может наложить суд, судебный исполнитель, орган дознания, предварительного следствия, а иногда и налоговый комитет Министерства финансов (в случаях непогашения налоговой задолженности). Владелец арестованного имущества, которому оно вручено на хранение, обязан обеспечить его сохранность. Совершать сделки с арестованным имуществом можно будет только тогда, когда арест будет снят.

Если, к примеру, вам принадлежит лишь доля в имуществе (доля в квартире, машине и т.д.), то арест будет распространяться только на вашу часть. В этом случае арест лишает возможности производить сделки с имуществом других участников, а это значит, что продать или разделить это имущество тоже не удастся, пока не будет снят арест.

Что не подлежит аресту и как оспорить решение суда об аресте имущества

Согласно статье 161 Кодекса стоимость имущества, на которое налагается арест в обеспечение гражданского иска, предъявленного гражданским истцом или прокурором, не может превышать цены иска.

Арест не может быть наложен на имущество, являющееся предметами первой необходимости, и на иные предметы, перечень которых определяется законодательством Республики Казахстан.

Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия уголовного правонарушения, либо для финансирования экстремизма, терроризма, организованной группы, незаконного воинского формирования, преступного сообщества.

Имущество, не подлежащее конфискации и аресту по приговору суда

Конфискации не подлежат виды имущества и предметы, необходимые для осужденного и его семьи (лиц, находящиеся на его иждивении) и принадлежащие ему на праве частной собственности или являющиеся его долей в общей собственности:

 • Жилой дом, квартира или отдельные их части, если осужденный и его семья постоянно в них проживают.
 • Земельные участки, на которых расположены дом и хозяйственные постройки, не подлежащие конфискации, а также земельные участки, необходимые для ведения личного подсобного хозяйства.
 • У лиц, основным занятием которых является сельское хозяйство, — хозяйственные постройки и домашний скот в количестве, необходимом для удовлетворения потребностей его семьи, а также корм для скота.
 • Семена, необходимые для очередного посева сельскохозяйственных культур.
 • Предметы домашней обстановки, утвари, одежды:
 • одежда, обувь, белье, постельные принадлежности, кухонная и столовая утварь, находившиеся в употреблении. Может быть конфискована меховая и другая ценная одежда, столовые сервизы, предметы, сделанные из драгоценных металлов, а также имеющие художественную ценность;
 • мебель, минимально необходимая для осужденного и членов его семьи;
 • все детские принадлежности.
 • Продукты питания в количестве, необходимом для осужденного и его семьи до нового урожая, если основным занятием осужденного является сельское хозяйство, а в остальных случаях — продукты питания и деньги на общую сумму в размере, устанавливаемом Правительством Республики Казахстан.
 • Топливо, предназначенное для приготовления пищи и отопления жилого помещения семьи.
 • Инвентарь (в том числе пособия и книги), необходимый для продолжения профессиональных занятий осужденного, за исключением случаев, когда осужденный приговором суда лишен права заниматься соответствующей деятельностью или когда инвентарь использовался им для совершения преступления.
 • Транспортные средства, специально предназначенные для передвижения инвалидов.
 • Международные, государственные и иные призы, которыми награжден осужденный.

Как снять арест на имущество

Конечно, первым и главным аспектом для снятия ареста является прекращение ситуации, из-за которой он был наложен.

Если арест был наложен судом по гражданскому делу, то арест согласно статье 160 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан заканчивается при вступлении решения в законную силу решения об отказе иска или при исполнении решения суда об удовлетворении иска.

Отменить арест на имущество может тот же суд, который рассматривал дело о его наложении, по заявлению сторон или по собственной инициативе. Здесь стоит учесть, что обращаться с заявлением не могут посторонние люди, те, кто не имел отношения к процессу.

Для того, чтобы снять арест, необходимо обратиться с письменным заявлением на имя судьи, рассматривавшего данное дело. К заявлению надо приложить доказательства того, что решение суда исполнено. Это может быть Постановление судебного исполнителя в соответствии со статьей 47 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» о прекращении исполнительного производства.

Суд выносит определение о снятии ареста или может отказать, но при этом в течение 10 рабочих дней с момента вынесения вы можете обжаловать решение в апелляционной инстанции.

Арест имущества судебным исполнителем может быть отменен, после полного исполнения требования судебного акта, после оплаты исполнительской санкции в размере 10% в республиканский бюджет, оплаты деятельности частного судебного исполнителя.

Существует всего две причины, по которым судебный исполнитель может наложить арест на ваше имущество:

1) в случае если судом предписано наложить арест на имущество;

2) в ходе исполнения решения суда по взысканию с должника имущества или денег.

Для того, чтобы снять арест в подобной ситуации, необходимо в первую очередь, погасить задолженность и уведомить об этом судебного исполнителя, наложившего арест (узнайте что делать если за границу не выпускают из-за долгов). После того, как судебный исполнитель направит постановление в государственный орган, и прекращение обременения будет зарегистрировано, арест будет снят.

Если арест был наложен в ходе производства по уголовному делу, т.е. следователем с санкцией прокурора или судом, то арест будет снят после предварительного следствия, если дело прекращено. Если же дело будет передано в суд, то уже на суде будет решен вопрос о снятии ареста в случае обвинительного или оправдательного приговора.

В Украине заработают новые правила наложения ареста на имущество

10.12.2015 08:51

Наложить арест на имущество любых лиц можно в случае, если оно может быть использовано в качестве доказательства в уголовном производстве, или к нему может быть применена специальная конфискация.

Соответствующий Закон (законопроект №2540а) опубликован в сегодняшнем номере «Голоса Украины». Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования.

Ходатайства об аресте имущества, поступившие на рассмотрение следственных судей, судов и решения по которым не принято до вступления в силу настоящего Закона, рассматриваются в порядке, действовавшем до вступления в силу Закона. То же самое касается правового статуса изъятых в ходе обыска вещей на выполнение соответствующего постановления суда.

Согласно Закону арестом имущества является временное лишение по определению следственного судьи или суда права на отчуждение, распоряжение и / или пользования имуществом, в отношении которого существуют достаточные основания полагать, что оно является предметом, средством или орудием его совершения, доказательством преступления, приобретенное преступным путем, доходом от совершенного преступления, полученное за счет доходов от совершенного преступления или может быть конфисковано и применяется к подозреваемому, обвиняемому, осужденного, или может подлежать специальной конфискации в отношении третьих лиц, юридического лица или для обеспечения гражданского иска.

Арестованным может быть имущество, которым владеет, пользуется или распоряжается подозреваемый, обвиняемый, осужденный, третьи лица, юридическое лицо, к которому могут применить меры уголовно-правового характера по решению, определению суда, следственного судьи.

Третьи лица, имущество которых может быть арестовано, — лица, которые получили или приобрели у подозреваемого, обвиняемого или осужденного имущество безвозмездно или в обмен на сумму значительно ниже рыночной стоимости или знали или должны были знать, что цель такой передачи: получение дохода от имущества, добытого в результате совершения преступления, сокрытие преступления и / или избежания конфискации. Вышеупомянутые сведения в отношении третьего лица должны быть установлены в судебном порядке на основании достаточности доказательств.

Основанием для ареста имущества является наличие определения следственного судьи или суда при наличии совокупности оснований считать, что имущество является предметом, доказательством преступления, средством или орудием его совершения, приобретенное преступным путем, является доходом от совершенного преступления или полученное за счет доходов от совершенного преступления. Арест имущества возможен также в случаях, когда санкцией статьи Уголовного кодекса, инкриминируемой подозреваемому, обвиняемому, предусматривается применение конфискации, к подозреваемому, обвиняемому заявлен гражданский иск в уголовном производстве.

Стоимость имущества, которое собыраются арестовать, должна быть соразмерна размеру вреда, причиненного уголовным правонарушением или указанному в гражданском иске, размеру неправомерной выгоды, полученной или могла быть получена юридическим лицом.

Арест может быть наложен на движимое или недвижимое имущество, деньги в любой валюте наличными или в безналичной форме, в том числе средства и ценности, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях, расходные операции, ценные бумаги, имущественные, корпоративные права, находящихся в собственности или владении, пользовании, распоряжении подозреваемого, обвиняемого, осужденного, третьих лиц, в отношении которых постановлением или решением следственного судьи, суда определена необходимость ареста имущества.

В неотложных случаях и исключительно с целью сохранения вещественных доказательств или обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве по тяжкого или особо тяжкого преступления по решению директора Национального антикоррупционного бюро Украины (или его заместителя), согласованным прокурором, может быть наложен предварительный арест на имущество или средства на на счетах физических или юридических лиц в финансовых учреждениях. Такие меры применяются сроком до 48 часов. Безотлагательно после принятия такого решения, но не позднее чем в течение 24 часов, прокурор обращается к следственному судье с ходатайством об аресте имущества

В ходатайстве следователя, прокурора об аресте имущества должны быть указаны:

1) достаточная, надлежащая, допустимая, достоверная совокупность доказательств, что имущество, в отношении которого осуществляется ходатайство, является предметом, средством или орудием его совершения, доказателством преступления, приобретенное преступным путем, доходом от совершенного уголовного преступления, полученное за счет доходов от совершенного преступления;

2) перечень и виды имущества, которые следует арестовать;

3) документы, подтверждающие право собственности на имущество, которое следует арестовать, или конкретные факты и доказательства, свидетельствующие о владении, пользовании или распоряжении подозреваемым, обвиняемым, осужденным, третьими лицами таким имуществом;

4) размер ущерба, неправомерной выгоды, полученной юридическим лицом, в случае подачи ходатайства в соответствии с частью четвертой статьи 170 УК.

Могут ли наложить арест на квартиру и как снять арест

Содержание статьи (нажмите чтобы перейти к нужному разделу):

Кратко по теме ареста имущества физического лица:

Статья актуальна на 2018 год

В Украине наложение ареста на имущество возможно с соблюдением определенной законом процедуры и в установленных законом случаях. Как правило, арест накладывается для того, чтобы не допустить передачу имущества третьим лицам, если в отношении него рассматривается судебный спор, или же для того, чтобы обеспечить возврат долгов, возмещение ущерба его владельцем.

В зависимости от вида юридического дела, в котором накладывается арест, можно выделить следующие категории:

 • арест на имущество в гражданском процессе применяется в делах об алиментах, разделе имущества, нажитого в браке, о взыскании долгов или возмещении убытков, причиненных в результате правонарушений, нанесения вреда здоровью и т.п.
 • арест имущества в хозяйственном процессе накладывается на имущество предприятий и частных предпринимателей для дальнейшего погашения долгов за счёт такого имущества.
 • арест имущества в уголовном процессе нужен для сохранения вещественных доказательств, обеспечения дальнейшей конфискации имущества как вида наказания или меры уголовно-правового характера в отношении юридического лица, а также для выплат компенсаций потерпевшим.

Мы рассмотрим в этой статье основные положения, касающиеся ареста имущества именно физического лица в гражданском процессе, в частности ответим на вопросы: могут ли наложить арест на квартиру, в том числе на единственное жильё должника, как происходит реализация арестованного имущества, в каких случаях можно снять арест с квартиры в Украине.

Могут ли наложить арест на дарственную квартиру

Объектом ареста может стать любое имущество должника, как недвижимое, так и движимое, кроме имущества, которое по закону нельзя забрать за долги.

Когда речь идет о наложении ареста на недвижимое имущество, в законах нет никаких ограничений относительно способа приобретения такого имущества. Поэтому на квартиру может быть наложен арест, вне зависимости от того: была ли она куплена, получена в подарок, по наследству, по обмену или другим образом.

Главное для наложения ареста – это информация о том, что имущество принадлежит должнику и что на него не наложен еще арест. Результат проверки этих сведений должен быть документально подтвержденным.

Можно ли наложить арест на единственное жилье

В законодательстве Украины подробно прописан механизм принудительного исполнения судебных решений. В частности, в части определения того, в какой последовательности и на какое имущество может налагаться взыскание с должника. Недвижимость среди прочего имущества в этой последовательности находится на последнем месте.

Поэтому, для того, чтобы к ней «добраться», исполнитель сначала тщательно проверяет наличие движимого имущества, денежных средств в наличной и безналичной форме и других видов доходов.

Если имеющихся средств или иного имущества не хватает, то арест накладывается сначала на земельный участок или помещение, принадлежащее должнику, которое находится отдельно от дома. И только когда таких объектов нет или их стоимость не покрывает размер задолженности, объектом ареста может стать квартира или дом, в котором де-факто проживает должник.

Закон не устанавливает каких-либо оговорок о том, что нельзя накладывать арест на единственное жилье должника.

Однако на данный момент в Украине действует мораторий на принудительную продажу единственного жилья должника, если такой объект недвижимости подпадает под определённые требования.

Если квартира под арестом, можно ли прописывать кого-то в ней

В законодательстве Украины нет прямого указания на то, что собственник арестованной квартиры не может в ней кого-то прописывать (регистрировать место проживания).

Однако в ст. 56 Закона Украины «Об исполнительном производстве» предусмотрена возможность исполнителя при необходимости ограничить право не только распоряжаться недвижимым имуществом, но и пользоваться им. Такое ограничение должно быть прописано исполнителем в постановлении об аресте имущества должника или об описании и аресте имущества должника.

В каждом случае исполнитель индивидуально устанавливает вид, объем и сроки действия ограничений.

Поскольку право регистрации места проживания (прописки) является одним из прав владельца пользоваться своим жильем, выяснять о том, может ли должник регистрировать кого-то в квартире, на которую наложен арест, следует исходя из ограничений, указанных в постановлении об аресте.

Как проверить квартиру на арест онлайн

Информация об арестах вносится в Государственный реестр прав на недвижимое имущество в соответствующий раздел, который является открытым и общедоступным.

Для проверки сведений о наложении ареста на квартиру или дом достаточно зарегистрироваться в Кабинете электронных сервисов КМУ и ввести точный адрес объекта.

Стоимость проверки составит 23 грн. Информация выдаётся сразу. В случае если информация в базе отсутствует, это может свидетельствовать о том, что арест на квартиру не наложен.

Однако если речь идёт о старых арестах (до 2013-2014 г.г.), такие аресты могли быть наложены по действующему на тот момент Закону Украины «Об исполнительном производстве» и информация о них может быть не внесена в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Такая вероятность существует, например, в отношении квартир, оформленных до 2014 г. в порядке приватизации.

На данный момент в Украине планируется создать Единый реестр арестованного имущества, который призван облегчить мониторинг арестов на квартиры и другое имущество должников.

Арестованное имущество на реализации

Порядок реализации арестованного имущества установлен Законом Украины «Об исполнительном производстве» и другими вспомогательными нормативными актами.

Арестованное имущество реализуется двумя способами:

 1. через электронные торги;
 2. по фиксированной цене.

Недвижимое имущество может реализовываться только через электронные торги. Перед началом торгов должна быть определена цена реализации. Она может быть определена двумя способами:

 • по взаимному согласию сторон исполнительного производства, то есть должника и взыскателя (кредитора);
 • при отсутствии согласия сторон исполнитель обращается к оценщику для определения рыночной стоимости имущества.

Последовательность электронных торгов выглядит следующим образом:

 1. на первые торги недвижимое имущество выставляется по его начальной цене, определенной оценщиком;
 2. не реализованное на первых торгах имущество выставляется на повторные электронные торги по цене 85% первоначальной;
 3. не реализованное на повторных торгах имущество выставляется на третьи электронные торги по цене 70% первоначальной;
 4. о не реализованном на третьих торгах имуществе исполнитель должен уведомить взыскателя и предложить ему оставить себе нереализованное имущество по цене третьих электронных торгов. О передаче имущества взыскателю в счет погашения долга исполнитель выносит постановление. По факту такой передачи составляется акт, который является основанием для переоформления права собственности на такое имущество;
 5. арест с имущества снимается и оно возвращается должнику, если взыскатель письменно не заявил о своем желании оставить себе нереализованное имущество в течение 10 дней со дня получения уведомления исполнителя. Если у должника нет другого имущества, на которое можно обратить взыскание, исполнительный документ возвращается взыскателю без исполнения.

Как снять арест с квартиры наложенный судом

Снять арест с имущества должника можно в следующих случаях:

 • по решению суда о снятии ареста.

Данный способ возможен, если имущество принадлежит не должнику, а другому лицу. Для этого такое лицо подаёт иск в суд о признании права собственности на имущество и о снятии с него ареста. В случае выигрыша решение суда подаётся исполнителю.

 • если при наложении ареста на имущество был нарушен установленный законом порядок. Обжаловать постановление об аресте можно начальнику исполнительной службы или же в суд, который вынес решение. Однако сделать это можно только в пределах установленных сроков для обжалования.
 • при наличии оснований, установленных в статье 59 Закона Украины «Об исполнительном производстве».

Во всех остальных случаях арест может быть снят только по решению суда.

Когда могут наложить арест на квартиру по алиментам

В делах по алиментам арест на имущество плательщика должен накладываться в случае, если задолженность возникла за 3 месяца с момента открытия исполнительного производства.

Фактически наложенный в таких случаях арест длится до достижения ребёнком совершеннолетия, что является достаточно несправедливым во многих случаях, когда алименты платятся добровольно.

Снять арест сложно и, как правило, единственным возможным путём является обжалование постановления об аресте как незаконного, если на момент его вынесения алименты платились добровольно и своевременно.