Гражданский процессуальный кодекс Украины
Статья 57. Процессуальные права органов и лиц, которым законом предоставлено право обращаться в суд в интересах других лиц

1. Органы и другие лица, которые в соответствии со статьей 56 настоящего Кодекса обратились в суд в интересах других лиц, имеющих процессуальные права и обязанности лица, в интересах которого они действуют, за исключением права заключать мировое соглашение.

2. Отказ органов и других лиц, которые в соответствии со статьей 56 настоящего Кодекса обратились в суд в интересах других лиц, от представленной ими заявления или изменение исковых требований не лишает лицо, в защиту прав, свобод и интересов которого подано заявление, вправе требовать от суда рассмотрения дела и решения требования в первоначальном объеме.

3. Если лицо, имеющее гражданскую процессуальную дееспособность и в интересах которого подано заявление, не поддерживает заявленных исковых требований, суд оставляет заявление без рассмотрения.

4. Отказ органа, уполномоченного осуществлять соответствующие функции в спорных правоотношениях, от поданного прокурором в интересах государства иска (заявления), подачи им заявления об оставлении иска без рассмотрения не лишает прокурора права поддерживать иск (заявление) и требовать рассмотрения дела по существу.

5. Прокурор или Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека с целью решения вопроса о наличии оснований для инициирования пересмотра судебных решений в деле, рассмотренном без их участия, вступления в дело по иску (заявлению) другого лица имеют право знакомиться с материалами дела в суде и получать с них копии.

6. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, участвующие в деле для дачи заключения, имеют процессуальные права и обязанности, установленные статьей 43 настоящего Кодекса, а также имеют право высказать свое мнение по решению дела по существу.

Хозяйственный процессуальный кодекс Украины
Статья 57. Законные представители

1. Интересы малолетних лиц в возрасте до четырнадцати лет, а также недееспособных физических лиц представляют в суде соответственно их родители, усыновители, опекуны или другие лица, определенные законом.

2. Интересы несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также лиц, гражданская дееспособность которых ограничена, могут представлять в суде соответственно их родители, усыновители, попечители или иные лица, определенные законом. Суд может привлечь к участию в таких делах несовершеннолетнее лицо или лицо, гражданская дееспособность которого ограничена.

3. Законные представители могут поручать ведение дела в суде другим лицам, которые в соответствии с законом имеют право осуществлять представительство в суде.

4. Суд привлекает соответствующий орган или лицо, которому законом предоставлено право защищать права и интересы других лиц, если действия законного представителя противоречат интересам лица, которое он представляет.

Процессуальный кодекс статья 57

1. Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

2. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 57 Цивільного процесуального кодексу України

1. Докази і доказування — один із найважливіших інститутів цивільного процесуального права. Адже саме з допомогою доказів суд з’ясовує дійсні правовідносини сторін, обставини, що мають значення для справи.

Відповідно до коментованої статті докази — це відомості про факти, що цікавлять суд, на підставі яких він встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги та заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для справи.

Доказові факти — це ті обставини, які були встановлені судом в процесуальному порядку, і можуть використовуватися як докази про наявність фактів.

Носіями їх або, інакше, джерелами доказів (засобами доказування), є люди, які спостерігали факти, які цікавлять суд і тому мають відомості про них, і речі, що зберегли на собі сліди певного впливу або самі є слідами подій, що цікавлять суд. Наприклад, сторони уклали угоду купівлі-продажу будівлі. Ця угода оформлена у вигляді договору, засвідченого нотаріусом і зареєстрованого у органах місцевої адміністрації. Дії як такі вчинилися (покупець вступив у володіння будівлею, продавець отримав спричинену договором плату), але відомості про них зберігаються у пам’яті продавця, покупця, сусідів, нотаріуса, що засвідчив договір, а також у документах (договорі, реєстрі нотаріальної контори, реєстрових книгах БТІ).

В наведеному прикладі відомості про укладання договору купівлі-продажу будуть судовими доказами, а люди (продавець, покупець, сусіди, нотаріус) і речі (письмовий договір, реєстр нотаріальної контори, реєстрові книги БТІ), що є носіями цих відомостей, — джерелами доказів.

Процесуальне призначення доказів — встановлення наявності або відсутності обставин, що мають значення для справи.

2. Хоча український законодавець відмовився від термінології «засіб доказування», фактично в частині 2 коментованої статті встановлює їх вичерпний перелік. Отже, засіб доказування — це джерело, в якому зафіксовано зміст доказу. Такими засобами можуть бути:

— пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків. Засобом доказування вважають не будь-які пояснення сторін, як це було за ЦПК 1963 р., а лише ті, які одержані під час допиту цих осіб як свідків. Ця новела дозволяє попередити, а при наявності порушення і притягнути сторону до кримінальної відповідальності за завідомо неправдиві показання. Сторони, треті особи та їхні представники за їх згодою можуть бути допитані як свідки про відомі їм обставини, що мають значення для справи;

— показання свідка — це повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи. Не є доказом показання свідка, який не може назвати джерела своєї обізнаності щодо певної обставини;

— письмові докази — будь-які документи, акти, довідки, листування службового або особистого характеру або витяги з них, що містять відомості про обставини, які мають значення для справи;

— речові докази — предмети матеріального світу, що містять інформацію про обставини, які мають значення для справи. Речовими доказами є також магнітні, електронні та інші носії інформації, що містять аудіовізуальну інформацію про обставини, що мають значення для справи;

— висновок експерта — докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, задані судом.

Доказательства

Доказательства

Статья 57. Доказательства

1. Доказательствами являются любые фактические данные, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, которые обосновываются требования и возражение сторон, и других обстоятельств, которые имеют значение для решения дела.

2. Эти данные устанавливаются на основании объяснений сторон, третьих лиц, их представителей, допрошенных как свидетелей, свидетельских показаний, письменных доказательств, вещевых доказательств, в частности звуко- и видеозаписей, выводов экспертов.

Статья 58. Принадлежность доказательств

1. Надлежащими надлежащими доказательства, которые содержат информацию относительно предмета доказательства

2. Стороны имеют право обосновываться принадлежность конкретного доказательства для подтверждения их требований или возражений.

3. Суд не принимает к рассмотрению доказательства, которые не касаются предмета доказывание.

Статья 59. Допустимость доказательств

1. Суд не принимает во внимание доказательства, которые получены с нарушением порядка, установленного законом.

2. Обстоятельства дела, которые по закону должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться другими средствами доказывания.

Статья 60. Обязанности доказывания и представление доказательств

1. Каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основании своих требований и возражений, кроме случаев, установленных статьей 61 Гражданского процессуального кодекса.

В делах об увольнении, привлечении к дисциплинарной ответственности или применения к работнику со стороны руководителя или работодателя мер воздействия (перевод, аттестация, изменение условий труда и т.п.) в связи с сообщением таким работником о нарушении требований Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции» другим лицом обязанность доказывания правомерности принимаемых при этом решений, совершенных действий возлагается на ответчик.

В делах по применению руководителем или работодателем или создание им угрозы применения негативных мер воздействия к истцу (увольнение, принуждение к увольнению, привлечение к дисциплинарной ответственности, перевод, аттестация, изменение условий труда, отказ в назначении на высшую должность, сокращение заработной платы и т.п.) в связи с сообщением ним или членом его семьи о нарушении требований Закона Украины «О предотвращении коррупции» другим лицом обязанность доказывания правомерности принимаемых при этом решений, совершенных действий возлагается на ответчика.

2. Доказательства подаются сторонами и другими лицами, которые берут участие в деле.

3. Доказыванию подлежат обстоятельства, которые имеют значение для принятия решения в деле и относительно которых у сторон и других лиц, которые принимают участие в деле, возникает спор.

4. Доказывание не может основываться на предположениях.

Статья 61. Основания освобождения от доказывания

1. Обстоятельства, признанные сторонами и другими лицами, которые берут участие в деле, не подлежат доказыванию.

2. Обстоятельства, признанные судом общеизвестными, не нуждаются в доказывании

3. Обстоятельства, установленные судебным решением по гражданскому, хозяйственному или административному делу, которое вступило в законную силу, не доказываются при рассмотрении других дел, в которых принимают участие те же лица или лицо, относительно которого установлены эти обстоятельства.

4. Приговор в уголовном производстве, который вступил в законную силу, или постановление суда в деле об административном правонарушении обязателен для суда, который рассматривает дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, относительно которого вынесен приговор или постановление суда, по вопросам, или имели место эти действия или совершены одним и тем же лицом.

Статья 62. Объяснение сторон, третьих лиц и их представителей

1. Стороны, третьи лица и их представители при их согласии могут быть допрошены как свидетели об известных им обстоятельствах, которые имеют значение для дела.

Статья 63. Показания свидетеля

1. Показания свидетеля — это сообщение об известных ему обстоятельствах, которые имеют значение для дела. Не является доказательством показания свидетеля, который не может назвать источника своей осведомленности относительно определенного обстоятельства.

Статья 64. Письменные доказательства

1. Письменными доказательствами являются любые документы, акты, справки, переписка служебного или личного характера или извлечения из них, содержащие ведомости об обстоятельствах, которые имеют значение для дела.

2. Письменные доказательства, как правило, подаются в оригинале. Если представлена копия письменного доказательства, суд по ходатайству лиц, которые принимают участие в деле, имеет право требовать представления оригинала.

Статья 65. Вещевые доказательства

1. Вещевыми доказательствами являются предметы материального мира, которые содержат информацию об обстоятельствах, имеющих значение для дела.

2. Вещевыми доказательствами являются также магнитные, электронные и прочие носители информации, которые содержат аудиовизуальную информацию об обстоятельствах, имеющих значение для дела.

Статья 66. Вывод эксперта

1. Вывод эксперта — подробное описание проведенных экспертом исследований, сделанных в результате их выводах и обоснования ответов на вопросы, заданные судом.

Статья 57. Эксперт

СТ 57 УПК РФ

1. Эксперт — лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном настоящим Кодексом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения.

2. Вызов эксперта, назначение и производство судебной экспертизы осуществляются в порядке, установленном статьями 195 — 207, 269, 282 и 283 настоящего Кодекса.

3. Эксперт вправе:

1) знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету судебной экспертизы;

2) ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения, либо привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов;

3) участвовать с разрешения дознавателя, следователя и суда в процессуальных действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы;

4) давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам, хотя и не поставленным в постановлении о назначении судебной экспертизы, но имеющим отношение к предмету экспертного исследования;

5) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права;

6) отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных знаний, а также в случаях, если представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения. Отказ от дачи заключения должен быть заявлен экспертом в письменном виде с изложением мотивов отказа.

4. Эксперт не вправе:

1) без ведома дознавателя, следователя и суда вести переговоры с участниками уголовного судопроизводства по вопросам, связанным с производством судебной экспертизы;

2) самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования;

3) проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследования, могущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов либо изменение их внешнего вида или основных свойств;

4) давать заведомо ложное заключение;

5) разглашать данные предварительного расследования, ставшие известными ему в связи с участием в уголовном деле в качестве эксперта, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса;

6) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд.

5. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет ответственность в соответствии со статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.

6. За разглашение данных предварительного расследования эксперт несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Комментарий к Статье 57 Уголовно-процессуального кодекса

1. Эксперт относится к числу субъектов, привлекаемых к участию в доказывании. Экспертом является любое компетентное в определенной сфере знаний сведущее лицо, лично незаинтересованное в исходе уголовного дела, назначенное для производства экспертизы путем исследования представленных материалов и дачи заключения, имеющего значение доказательства.
———————————
Происходит от лат. expertus — опытный.

Фактическим основанием привлечения лица в качестве эксперта является наличие специальных, не входящих в круг общеизвестных, знаний в какой-либо отрасли (науке, технике, промышленном производстве, ремесле или искусстве). Сферу специальных знаний и категории экспертов закон не ограничивает. Вместе с тем эксперт должен обладать профессиональными познаниями, достаточными для проведения соответствующих исследований и дачи заключения по поставленным вопросам. На основании ч. 2 ст. 195 УПК эксперты подразделяются на государственных судебных экспертов и иных лиц, обладающих специальными знаниями.

Процессуальным основанием является письменное решение должностного лица (органа), в чьем производстве находится дело, о привлечении его для производства экспертизы и дачи заключения по уголовному делу. Эксперт привлекается для выполнения самостоятельных экспертных исследований, т.е. проводит их вне рамок каких-либо других процессуальных действий. Эксперт может быть назначен из числа предложенных участником процесса лиц и приглашен сторонами. Экспертами могут быть только физические лица, даже в тех случаях, когда экспертиза проводится в экспертном учреждении.

Лицо приобретает процессуальный статус эксперта в связи с назначением экспертизы по конкретному уголовному делу. Нахождение лица на должности эксперта в государственном или ином экспертном учреждении означает лишь наличие специальной процессуальной дееспособности, определяющей возможность стать экспертом в уголовно-процессуальном смысле. Производство экспертизы может быть поручено любому компетентному специалисту независимо от его служебного положения и других обстоятельств, в том числе и частному лицу.

Эксперт независим от должностных лиц и органов, производящих расследование по делу, а также суда. Не допускается воздействие на эксперта в целях получения заключения в пользу кого-либо из участников процесса.

Эксперт не решает и не предрешает вопросов правового характера, связанных с юридическими понятиями, применением норм права, квалификацией преступления и т.п., так как эта профессиональная деятельность является прерогативой органов следствия и суда. Вместе с тем эксперт может быть вызван для дачи разъяснений по поводу проведенного им исследования по уголовному делу.

2. Порядок назначения и производства экспертизы регламентирован в гл. 27 УПК. Статьей 196 УПК установлены случаи обязательного назначения экспертизы. Правовое положение эксперта и порядок проведения экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении регламентируются наряду с нормами настоящего Кодекса также Федеральным законом от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (в ред. от 8 марта 2015 г.) . Наиболее разветвленная сеть судебно-экспертных учреждений находятся в ведении Минюста России и МВД России.
———————————
СЗ РФ. 2001. N 23. Ст. 2291.

3. Основные процессуальные права эксперта закреплены в ч. 3 комментируемой статьи.

Права эксперта, связанные с его доступом к ознакомлению с материалами уголовного дела, заявлением ходатайств о предоставлении дополнительных материалов, участием в исследовании доказательств, ограничены предметом проводимой экспертизы.

Привлечение к производству экспертизы других экспертов возникает, как правило, при ее производстве вне экспертного учреждения в случае большого объема исследования, необходимости использования аппаратуры, которой нет в распоряжении эксперта, и т.п. (комиссионная экспертиза).

По общему правилу эксперт вправе давать заключение лишь в пределах своей компетенции. Новой является норма о праве эксперта, кроме того, давать заключение и по вопросам, хотя и не поставленным в постановлении о назначении экспертизы, но имеющим отношение к конкретному предмету экспертного исследования. Представляется, что в таких случаях заключение эксперта становится более полным и отпадает необходимость в назначении дополнительной экспертизы. С другой стороны, эксперт вправе отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных знаний, а также в случаях, если представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения. Данную норму надлежит расценивать не только как право, но и одновременно как обязанность эксперта .
———————————
Подр. см.: Глазунова И.В. Теоретические и правовые аспекты участия эксперта в досудебном производстве по уголовным делам: Дис. . канд. юрид. наук. Люберцы, 2009.

В случае нарушения своих процессуальных прав эксперт может обжаловать действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда по правилам, установленным гл. 16 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Кроме того, эксперт имеет право на вознаграждение за свой труд, если проведение экспертизы не относится к его должностным обязанностям, право пользоваться родным языком и в случае необходимости услугами переводчика (ч. 2 ст. 18 УПК).

4. Обязанности эксперта сформулированы в ч. 4 настоящей статьи в виде запретов, относящихся к его деятельности.

По общему правилу эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для исследования. Полученные таким образом фактические данные могут повлечь признание таких доказательств недопустимыми (ст. 75 УПК). Вместе с тем данный запрет не распространяется на случаи, когда собранные экспертом материалы являются неотъемлемой частью судебной экспертизы. Так, ч. 4 ст. 202 УПК предусматривает право эксперта получать образцы для сравнительного исследования.

К числу обязанностей эксперта следует отнести следующие: провести экспертное исследование по представленным ему материалам и дать объективное и обоснованное заключение; обеспечить сохранность представленных объектов исследований и материалов дела; являться по вызовам органов следствия и суда; давать показания, если он будет вызван для допроса.

Институт судебной экспертизы предполагает наличие у эксперта достаточных навыков, образования, опыта и знаний, необходимых для объективного заключения и ответов на поставленные вопросы. Эксперт несет персональную ответственность за полноту выводов, применение способов и методик проводимого им исследования.

Кроме того, эксперт обязан хранить тайну следствия, а также не вправе разглашать сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, ставшие ему известными в связи с производством экспертизы.

5. Части 5 и 6 настоящей статьи содержат отсылочные нормы об уголовной ответственности эксперта как специального субъекта за дачу заведомо ложного заключения (ст. 307 УК), а также разглашение данных предварительного расследования (ст. 310 УК). Кроме того, эксперт может быть подвергнут денежному взысканию в случаях неисполнения своих процессуальных обязанностей, а также нарушения им порядка в судебном заседании (ст. ст. 117 и 118 УПК).