Статья 285 ГК РФ. Изъятие земельного участка, используемого с нарушением законодательства Российской Федерации

Новая редакция Ст. 285 ГК РФ

Земельный участок может быть изъят у собственника, если использование участка осуществляется с нарушением требований законодательства Российской Федерации, в частности, если участок используется не по целевому назначению или его использование приводит к существенному снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения либо причинению вреда окружающей среде.

Комментарий к Статье 285 ГК РФ

Комментарий дорабатывается и временно отсутствует.

Другой комментарий к Ст. 285 Гражданского кодекса Российской Федерации

Земельное законодательство в соответствии со ст. 287 регулирует случаи изъятия земельного участка у лиц, не являющихся собственниками (ст. ст. 45 — 47, 54 ЗК). Основания изъятия у собственника земельного участка, не используемого в соответствии с его назначением либо используемого с нарушением законодательства, регулируются ст. ст. 284, 285 ГК. Порядок изъятия определен ст. 286 ГК.

Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения может быть изъят принудительно у его собственника в судебном порядке в случае ненадлежащего использования. Случаи ненадлежащего использования определяются в соответствии с Земельным кодексом (ст. 6 Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения).

Земельный кодекс ст 285

285.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

285.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

Коментар :

Податковим періодом відповідно до п. 285.1 визнається встановлений Кодексом період часу, з урахуванням якого відбувається обчислення та сплата окремих видів податків та зборів (ст. 33 ПКУ). Для сплати земельного податку податковий період прирівнюється до звітного періоду подання звітності по сплаті податку. Відповідно, за даний період платник земельного податку зобов’язаний здійснювати розрахунок податку, подавати звітну документацію та сплачувати до бюджету суми податку, крім випадків, передбачених цим Кодексом, коли контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму податкового зобов’язання платника податку (ст. 33 ПКУ). Відносно земельного податку такими випадками є сплата земельного податку фізичними особами (див. п. 286.5 ст. 286 ПКУ).

Для осіб, які стали платниками податку у поточному році (створені, набули право на земельну ділянку), пункт 285.2 встановлює виключення — базовий податковий (звітний) період є меншим за календарний рік і завершується 31 грудня того ж року.

Земельний кодекс України. Стаття 91. Обов’язки власників земельних ділянок

1. Власники земельних ділянок зобов’язані:
а) забезпечувати використання їх за цільовим призначенням;
б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;
в) своєчасно сплачувати земельний податок;
г) не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;
ґ) підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі;
д) своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом;
е) дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов’язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;
є) зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем;
ж) за свій рахунок привести земельну ділянку у попередній стан у разі незаконної зміни її рельєфу, за винятком здійснення такої зміни не власником земельної ділянки, коли приведення у попередній стан здійснюється за рахунок особи, яка незаконно змінила рельєф.

2. Законом можуть бути встановлені інші обов’язки власників земельних ділянок.

ЗСУ: 1. Власники земельних ділянок мають не лише права, передбачені ст. 90 ЗК України та іншими нормами земельного законодавства, а також повинні виконувати обов’язки, визначені ч. 1 коментованої статті, до яких віднесено наступні:

— обов’язок забезпечувати використання земельних ділянок за цільовим призначенням (п. «а» ч. 1);

Наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель визначені ст. 21 ЗК України.

— додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля (п. «б» ч. 1);

Даний обов’язок повинні здійснювати не лише власники земельних ділянок, а й усі фізичні та юридичні особи.

— своєчасно сплачувати земельний податок (п. «в» ч. 1);

Відповідно до п. 269.1. ст. 269 ПК України платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі. Ставки земельного податку різняться залежно від платника та цільового призначення земельної ділянки та визначаються відповідно до ст.ст. 272-280 ПК України. Пільги щодо сплати земельного податку передбачені ст.ст. 283, 284 ПК України.

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування на земельну ділянку. Порядок сплати земельного податку визначений ст.ст. 285-287 ПК України.

— не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів (п. «г» ч. 1);

Правила добросусідства визначені в Главі 17 «Добросусідство» ЗК України (див. коментар до статей Глави 17 ЗК України).

— підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі (п. «ґ» ч. 1) (див. коментар до статей Розділу VI ЗК України «Охорона земель»).

— своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом (п. «д» ч. 1);

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про охорону земель» власники і землекористувачі, в тому числі орендарі земельних ділянок, при здійсненні господарської діяльності зобов’язані своєчасно інформувати відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування щодо стану, деградації та забруднення земельних ділянок.

— дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов’язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон (п. е» ч. 1);

Визначенню правил добросусідства присвячена Глава 17 «Добросусідство» ЗК України. Встановлення земельних сервітутів визначено Главою 16 «Право земельного сервітуту» ЗК України. Порядок встановлення охоронних зон передбачено Главою 18 «Обмеження прав на землю» ЗК України (див. коментар до статей глав 16-18 ЗК України).

— зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем (п. «є» ч. 1);

Обов’язок зберігати геодезичні знаки передбачений ст. 22 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.1999 № 1284 «Про порядок охорони геодезичних пунктів».

— за свій рахунок привести земельну ділянку у попередній стан у разі незаконної зміни її рельєфу, за винятком здійснення такої зміни не власником земельної ділянки, коли приведення у попередній стан здійснюється за рахунок особи, яка незаконно змінила рельєф (п. «ж» ч. 1).

Позасудових механізмів щодо забезпечення виконання даного обов’язку по суті не існує, а тому на практиці фактично виконання даного обов’язку можна забезпечити лише у судовому порядку.

2. Перелік обов’язків, визначений ч. 1 коментованої статті, не є вичерпним та розширюється іншими нормами чинного законодавства України.

© 2015 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.
Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».

Статья 285 ГК РФ. Изъятие земельного участка, используемого с нарушением законодательства Российской Федерации (действующая редакция)

Земельный участок может быть изъят у собственника, если использование участка осуществляется с нарушением требований законодательства Российской Федерации, в частности, если участок используется не по целевому назначению, или его использование приводит к существенному снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения либо причинению вреда окружающей среде, или на участке возведена или создана самовольная постройка и лицами, указанными в пункте 2 статьи 222 настоящего Кодекса, не выполнены предусмотренные законом обязанности по ее сносу или приведению в соответствие с установленными требованиями.

  • URL
  • HTML
  • BB-код
  • Текст

Комментарий к ст. 285 ГК РФ

1. Одной из основных обязанностей собственника земельного участка является его целевое использование с соблюдением требований законодательства. В случае неисполнения данной обязанности земельный участок может быть изъят у собственника.

Собственники земельных участков обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях соответствующих категорий и т.п. (ст. 42 ЗК РФ).

Необходимо заметить, что собственники земельных участков обязаны проводить мероприятия по:

— сохранению почв и их плодородия;

— защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит деградация земель;

— защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, а также защите растений и продукции растительного происхождения от вредных организмов (растений или животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред деревьям, кустарникам и иным растениям);

— ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и захламления земель;

— сохранению достигнутого уровня мелиорации;

— рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот;

— сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель.

Надо заметить, что в случае использования земельного участка с нарушением закона возможно не только изъятие земельного участка, но и применение гражданско-правовой ответственности в виде возмещения причиненного таким использованием ущерба (ст. 76 ЗК РФ).

2. Применимое законодательство:

— ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

— ФЗ от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

— ФЗ от 30.11.1994 N 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

3. Судебная практика:

— Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 08.05.2014 по делу N А32-16345/2012;

— Постановление ФАС Дальневосточного округа от 14.11.2011 N Ф03-5569/2011 по делу N А51-3217/2011;

— Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 25.08.2008 N Ф08-4426/2008 по делу N А20-408/2006;

— Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 02.08.2006 N Ф08-3009/2006 по делу N А18-1062/2005.

Профи Винс —

Редакция от 04.10.2018 г.

Раздел XIII. Название раздела исключено.

(назание раздела XIII исключено
на основнии Закона Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII)

Статья 269. Плательщики земельного налога

(назание статьи 269 с изменениями,
внесенными согласно Закону Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII)

269.1. Плательщиками налога являются:

269.1.1. владельцы земельных участков, земельных долей (паев);

269.2. Особенности взимания налога субъектами хозяйствования, применяющими упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, устанавливаются главой 1 раздела XIV данного Кодекса.

(статья 269 дополнена пунктом 269.2
согласно Закону от 04.11.2011 г. N 4014-VI)

Статья 270. Объекты обложения земельным налогом

(назание статьи 270 с изменениями,
внесенными согласно Закону Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII)

270.1. Объектами налогообложения являются:

270.1.1. земельные участки, находящиеся в собственности или пользовании;

270.1.2. земельные доли (паи), находящиеся в собственности.

Статья 271. База обложения земельным налогом

(назание статьи 271 с изменениями,
внесенными согласно Закону Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII)

271.1. Базой налогообложения является:

271.1.1. нормативная денежная оценка земельных участков с учетом коэффициента индексации, определенного в соответствии с порядком, установленным этим разделом;

271.1.2. площадь земельных участков, нормативная денежная оценка которых не проведена.

271.2. Решения советов относительно нормативной денежной оценки земельных участков расположенных в пределах населенных пунктов официально обнародуется соответствующим органом местного самоуправления до 15 июля года, предшествующего бюджетному периоду, в котором планируется применение нормативной денежной оценки земель или изменений (плановый период). В противном случае нормы соответствующих решений применяются не ранее начала бюджетного периода, следующего за плановым периодом.

(статья 271 дополнена пунктом 271.2
согласно Закону Украины от 24.05.2012 г. N 4834-VI; с изменениями,
внесенными согласно Закону Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII)

Статья 272. Исключена.

(статья 272 исключена
на основании Закона Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII)

Статья 273. Налогообложение земельных участков, предоставленных на землях лесохозяйственного назначения (независимо от местонахождения) земельным налогом

(назание статьи 273 с изменениями,
внесенными согласно Закону Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII)

273.1. Налог за лесные земли состоит из земельного налога и рентной платы, определяемой налоговым законодательством.

(пункт 273.1 статьи 273 с изменениями, внесенными
согласно Закону Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII;
в редакции Закона Украины от 10.07.2018 г. N 2497-VIII)

273.2. Ставки налога за один гектар нелесных земель, предоставленных в установленном порядке и используемых для потребностей лесного хозяйства, устанавливаются в соответствии со статьей 274 данного Кодекса.

(пункт 273.2 статьи 273 с изменениями,
внесенными согласно Закону Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII)

(подпункт 273.2.1 пункта 273.2 статьи 273 исключен
на основании Закона Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII)

(подпункт 273.2.2 пункта 273.2 статьи 273 исключен
на основании Закона Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII)

273.3. Ставки налога за один гектар лесных земель устанавливаются в соответствии со статьями 274 и 277 данного Кодекса.

(статья 273 дополнена пунктом 273.3 согласно
Закону Украины от 10.07.2018 г. N 2497-VIII)

Статья 274. Ставка земельного налога за земельные участки, нормативная денежная оценка которых проведена (независимо от местонахождения)

(назание статьи 274 с изменениями,
внесенными согласно Закону Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII)

274.1. Ставка налога за земельные участки, нормативная денежная оценка которых проведена, устанавливается в размере не более 3 процентов от их нормативной денежной оценки, для земель общего пользования — не более 1 процента от их нормативной денежной оценки, а для сельскохозяйственных угодий — не менее 0,3 процента и не более 1 процента от их нормативной денежной оценки.

(пункт 274.1 статьи 274 с изменениями, внесенными
согласно Законам Украины от 24.05.2012 г. N 4834-VI,
от 28.12.2014 г. N 71-VIII, от 24.12.2015 г. N 909-VIII; в редакции
Закона Украины от 20.12.2016 г. N 1791-VІІІ)

274.2. Ставка налога устанавливается в размере не более 12 процентов от их нормативной денежной оценки за земельные участки, находящиеся в постоянном пользовании субъектов хозяйствования (кроме государственной и коммунальной формы собственности).

(статья 274 дополнена пунктом 274.2 согласно
Закону Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII)

Статья 275. Исключена.

(статья 275 исключена
на основании Закона Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII)

Статья 276. Исключена.

(статья 276 исключена
на основании Закона Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII)

Статья 277. Ставки земельного налога за земельные участки, расположенные за пределами населенных пунктов, нормативная денежная оценка которых не проведена

(название статьи 277 в редакции
Законов Украины от 24.05.2012 г. N 4834-VI,
от 28.12.2014 г. N 71-VIII)

277.1. Ставка налога за земельные участки, расположенные за пределами населенных пунктов, устанавливается в размере не более 5 процентов от нормативной денежной оценки единицы площади пашни по Автономной Республике Крым или по области, а для сельскохозяйственных угодий — не менее 0,3 процента и не более 5 процентов от нормативной денежной оценки единицы площади пашни по Автономной Республике Крым или по области.

(пункт 277.1 статьи 277 с изменениями,
внесенными согласно Законам Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII,
от 20.12.2016 г. N 1791-VІІІ)

(пункт 277.2статьи 277 исключен
на основании Закона Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII)

Статья 278. Исключена.

(статья 278 исключена
на основании Закона Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII)

Статья 279. Исключена.

(статья 279 исключена
на основании Закона Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII)

Статья 280. Исключена.

(статья 280 исключена
на основании Закона Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII)

Статья 281. Льготы относительно уплаты земельного налога для физических лиц

(назание статьи 281 с изменениями,
внесенными согласно Закону Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII)

281.1. От уплаты налога освобождаются:

281.1.1. инвалиды первой и второй группы;

281.1.2. физические лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет;

281.1.3. пенсионеры (по возрасту);

281.1.4. ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

281.1.5. физические лица, признанные Законом лицами пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы.

281.2. Освобождение от уплаты налога за земельные участки, предусмотренное для соответствующей категории физически х лиц пунктом 281.1 этой статьи, распространяется на земельные участки по кажд ому вид у использования в пределах предельных норм:

(абзац первый пункта 281.2 статьи 281 в редакции
Закона Украины от 07.12.2017 г. N 2245-VІІІ)

281.2.1. для ведения личного крестьянского хозяйства — в размере не более 2 гектаров;

281.2.2. для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок): в селах — не более 0,25 гектара, в поселках — не более 0,15 гектара, в городах — не более 0,10 гектара;

281.2.3. для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 гектара;

281.2.4. для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 гектара;

281.2.5. для ведения садоводства — не более 0,12 гектара.

281.3. От уплаты налога освобождаются на период действия единого налога четвертой группы владельцы земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи при условии передачи земельных участков и земельных долей (паев) в аренду плательщику единого налога четвертой группы.

(статья 281 дополнена пунктом 281.3
согласно Закону Украины от 07.07.2011 г. N 3609-VI; с изменениями,
внесенными согласно Закону Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII)

281.4. Если физическое лицо, определенное в пункте 281.1 этой статьи, имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, то такое лицо до 1 мая текущего года подает письменное заявление в произвольной форме контролирующему органу по месту нахождения земельного участка о самостоятельном избрании/изменении земельного участка для применения льготы.

Льгота начинает применяться к избранному земельному участку с базового налогового (отчетного) периода, в котором представлено такое заявление.

(статья 281 дополнена пунктом 281.4 согласно
Закону Украины от 21.12.2016 г. N 1797-VІІІ)

Статья 282. Льготы относительно уплаты налога для юридических лиц

282.1. От уплаты налога освобождаются:

282.1.1. санаторно-курортные и оздоровительные заведения общественных организаций инвалидов, реабилитационные учреждения общественных организаций инвалидов;

282.1.2. общественные организации инвалидов Украины, предприятия и организации, основанные общественными организациями инвалидов и союзами общественных организаций инвалидов и являющиеся их полной собственностью, в которых в течение предыдущего календарного месяца количество инвалидов, имеющих там основное место работы, составляет не менее 50 процентов среднесписочной численности штатных работников учетного состава при условии, что фонд оплаты труда таких инвалидов составляет в течение отчетного периода не менее 25 процентов суммы общих расходов на оплату труда.

Отмеченные предприятия и организации общественных организаций инвалидов имеют право применять эту льготу при наличии разрешения на право пользования такой льготой, которое предоставляется уполномоченным органом в соответствии с Законом Украины «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине».

В случае нарушения требований этой нормы отмеченные общественные организации инвалидов, их предприятия и организации обязаны оплатить суммы налога за соответствующий период, проиндексированные с учетом инфляции, а также штрафные санкции согласно законодательству;

282.1.3. базы олимпийской и паралимпийской подготовки, перечень которых утверждается Кабинетом Министров Украины.

282.1.4. дошкольные и общеобразовательные учебные заведения независимо от формы собственности и источников финансирования, заведения культуры, науки (кроме национальных и государственных дендрологических парков), образования, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и спорта, которые полностью содержатся за счет средств государственного или местных бюджетов.

(пункт 282.1 статьи 282 дополнен подпунктом 282.1.4
согласно Закону Украины от 17.07.2015 г. N 654-VIII;
подпункт 282.1.4 пункта 282.1 статьи 282 с изменениями, внесенными
согласно Закону Украины от 20.12.2016 г. N 1791-VІІІ)

282.1.5. государственные и коммунальные детские санаторно-курортные заведения и заведения оздоровления и отдыха, а также детские санаторно-курортное и оздоровительное заведения Украины, находящиеся на балансе предприятий, учреждений и организаций, являющихся неприбыльными и внесенных контролирующим органом в Реестр неприбыльных учреждений и организаций. В случае исключения таких предприятий, учреждений и организаций из Реестра неприбыльных учреждений и организаций декларация подается плательщиком налога на протяжении 30 календарных дней со дня исключения, а налог уплачивается начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором произошло исключение из Реестра неприбыльных учреждений и организаций;

(пункт 282.1 статьи 282 дополнен подпунктом 282.1.5
согласно Закону Украины от 21.12.2016 г. N 1797-VІІІ)

282.1.6. государственные и коммунальные центры олимпийской подготовки, школы высшего спортивного мастерства, центры физического здоровья населения, центры по развитию физической культуры и спорта инвалидов, детско-юношеские спортивные школы, а также центры олимпийской подготовки, школы высшего спортивного мастерства, детско-юношеские спортивные школы и спортивные сооружения всеукраинских физкультурно-спортивных обществ, их местных ячеек и обособленных подразделений, являющихся неприбыльными и включенных в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, за земельные участки, на которых размещены их спортивные сооружения. В случае исключения таких учреждений и организаций из Реестра неприбыльных учреждений и организаций, декларация подается плательщиком налога на протяжении 30 календарных дней со дня исключения, а налог уплачивается начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором произошло исключение из Реестра неприбыльных учреждений и организаций.

(пункт 282.1 статьи 282 дополнен подпунктом 282.1.6
согласно Закону Украины от 21.12.2016 г. N 1797-VІІІ)

(статья 282 в редакции
Закона Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII)

Статья 283. Земельные участки, не подлежащие налогообложению земельным налогом

(назание статьи 283 с изменениями,
внесенными согласно Закону Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII)

283.1. Не уплачивается налог за:

283.1.1. сельскохозяйственные угодья зон радиоактивно загрязненных территорий, определенных в соответствии с Законом такими, которые подверглись радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы (зон отчуждения, безусловного (обязательного) отселения, гарантированного добровольного отселения и усиленного радиоэкологического контроля), и химически загрязненных сельскохозяйственных угодий, на которые внедрено ограничение относительно ведения сельского хозяйства;

283.1.2. земли сельскохозяйственных угодий, которые находятся во временном консервировании или в стадии сельскохозяйственного освоения;

283.1.3. земельные участки государственных сортоиспытательных станций и сортоучастков, которые используются для испытания сортов сельскохозяйственных культур;

283.1.4. земли дорожного хозяйства автомобильных дорог общего пользования — земли под проездной частью, обочиной, земляным полотном, декоративным озеленением, резервами, кюветами, мостами, искусственными сооружениями, тоннелями, транспортными развязками, водопропускными сооружениями, подпорными стенками, шумовыми экранами, очистительными сооружениями и расположенными в пределах полос отведения другими дорожными сооружениями и оборудованием, а также земли, которые находятся за пределами полос отведения, если на них размещены сооружения, обеспечивающие функционирование автомобильных дорог, а именно:

а) параллельные объездные дороги, паромные переправы, снегозащитные сооружения и насаждения, противолавинные и противоселевые сооружения, улавливающие съезды, защитные насаждения, шумовые экраны, очистительные сооружения;

б) площадки для стоянки транспорта и отдыха, склады, гаражи, резервуары для хранения горюче-смазочных материалов, комплексы для взвешивания крупногабаритного транспорта, производственные базы, искусственные и другие сооружения, которые находятся в государственной собственности, собственности государственных предприятий или собственности хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 100 процентов акций (долей, паев) принадлежит государству;

283.1.5. земельные участки сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности и фермерских (крестьянских) хозяйств, занятые молодыми садами, ягодниками и виноградниками до вступления их в пору плодоношения, а также гибридными насаждениями, генофондовыми коллекциями и рассадниками многолетних плодовых насаждений;

283.1.6. земельные участки кладбищ, крематориев и колумбариев.

283.1.7. земельные участки, на которых расположены дипломатические представительства, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями), согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, пользуются помещениями и прилегающими к ним земельными участками на бесплатной основе.

(пункт 283.1 статьи 283 дополнен подпунктом 283.1.7
согласно Закону Украины от 05.07.2012 г. N 5083-VI)

283.1.8. земельные участки, предоставленные для строительства и обслуживания культовых и других зданий, необходимых для обеспечения деятельности религиозных организаций Украины, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном Законом порядке.

(пункт 283.1 статьи 274 дополнен подпунктом 283.1.8 согласно
Закону Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII)

Статья 284. Особенности налогообложения платой за землю

(назание статьи 284 в редакции
Закона Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII)

284.1. Верховная Рада Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления устанавливают ставки платы за землю и льготы относительно земельного налога, уплачиваемого на соответствующей территории.

(абзац первый пункта 284.1 статьи 282 в редакции
Закона Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII)

Органы местного самоуправления до 25 декабря года, предшествующего отчетному, подают соответствующему контролирующему органу по местонахождению земельного участка решения относительно ставок земельного налога и предоставленных льгот по уплате земельного налога юридическим и/или физическим лицам по форме, утвержденной Кабинетом Министров Украины.

(абзац второй пункта 284.1 статьи 282 в редакции
Закона Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII; с изменениями, внесенными
согласно Закону Украины от 21.12.2016 г. N 1797-VІІІ)

Новые изменения относительно отмеченной информации предоставляются до 1 числа первого месяца квартала, наступающего за отчетным кварталом, в котором состоялись отмеченные изменения.

284.2. Если право на льготу у плательщика возникает на протяжении года, то он освобождается от уплаты налога, начиная с месяца, наступающего за месяцем, в котором возникло это право. В случае утраты права на льготу на протяжении года налог уплачивается начиная с месяца, наступающего за месяцем, в котором утрачено это право.

284.3. Если плательщики налога, которые пользуются льготами по этому налогу, предоставляют в аренду земельные участки, отдельные здания, сооружения или их части, налог за такие земельные участки и земельные участки под такими зданиями (их частями) уплачивается на общих основаниях с учетом придомовой территории.

Эта норма не распространяется на бюджетные учреждения в случае предоставления ими зданий, сооружений (их частей) во временное пользование (аренду) другим бюджетным учреждениям, дошкольным, общеобразовательным учебным заведениям независимо от форм собственности и источников финансирования.

(абзац второй пункта 284.3 статьи 284 в редакции
Закона Украины от 07.07.2011 г. N 3609-VI)

284.4. Плата за землю за земельные участки, предоставленные для железных дорог в пределах полос отвода, предоставленные горнодобывающим предприятиям для добычи полезных ископаемых и разработки месторождений полезных ископаемых, вз имается в размере 25 процентов налога, ис численного согласно статей 274 и 277 данного Кодекса.

(статья 284 дополнена пунктом 284.4
согласно Закону Украины от 07.12.2017 г. N 2245-VІІІ)

Статья 285. Налоговый период для платы за землю

(назание статьи 285 с изменениями,
внесенными согласно Закону Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII)

285.1. Базовым налоговым (отчетным) периодом для платы за землю является календарный год.

285.2. Базовый налоговый (отчетный) год начинается 1 января и заканчивается 31 декабря того же года (для вновь созданных предприятий и организаций, а также в связи с приобретением права собственности и/или пользования на новые земельные участки может быть менее 12 месяцев).

Статья 286. Порядок исчисления платы за землю

286.1. Основанием для начисления земельного налога являются данные государственного земельного кадастра.

Центральные органы исполнительной власти, реализующие государственную политику в сфере земельных отношений и в сфере государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество, в сфере строительства, ежемесячно, но не позднее 10 числа следующего месяца, а также по запросу соответствующего контролирующего органа по местонахождению земельного участка дают информацию, необходимую для исчисления и взимания платы за землю, в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

(изменения, внесенные абзацем вторым подпункта 116 раздела I Закона Украины от 07.07.2011 г. N 3609-VI, в части предоставления информации, необходимой для исчисления земельного налога, соответствующими государственными органами вступают в силу с 01.01.2012 г.)

286.2. Плательщики платы за землю (кроме физических лиц) самостоятельно исчисляют сумму налога ежегодно состоянием на 1 января и не позднее 20 февраля текущего года подают соответствующему контролирующему органу по местонахождению земельного участка налоговую декларацию на текущий год по форме, установленной в порядке, предусмотренном статьей 46 данного Кодекса, с разбивкой годовой суммы равными долями по месяцам. Представление такой декларации освобождает от обязанности представления ежемесячных деклараций. При представлении первой декларации (фактического начала деятельности как плательщика платы за землю) вместе с ней подается справка (извлечение) о размере нормативной денежной оценки земельного участка, а в дальнейшем такая справка подается в случае утверждения новой нормативной денежной оценки земли.

(пункт 286.2 статьи 286 с изменениями, внесенными
согласно Закону Украины от 07.07.2011 г. N 3609-VI)

286.3. Плательщик платы за землю имеет право подавать ежемесячно отчетную налоговую декларацию, что освобождает его от обязанности представления налоговой декларации не позднее 20 февраля текущего года, в течение 20 календарных дней месяца, наступающего за отчетным.

(пункт 286.3 статьи 286 с изменениями, внесенными
согласно Законам Украины от 07.07.2011 г. N 3609-VI,
от 24.05.2012 г. N 4834-VI)

286.4. По новоотведенным земельным участкам или по вновь заключенным договорам аренды земли плательщик платы за землю подает налоговую декларацию в течение 20 календарных дней месяца, наступающего за отчетным.

В случае изменения на протяжении года объекта и/или базы налогообложения плательщик платы за землю подает налоговую декларацию в течение 20 календарных дней месяца, наступающего за месяцем, в котором состоялись такие изменения.

(пункт 286.4 статьи 286 дополнен абзацем вторым
согласно Закону Украины от 24.05.2012 г. N 4834-VI)

286.5. Начисление физическим лицам сумм налога проводится контролирующими органами (по месту нахождения земельного участка), которые направляют (вручают) плательщику по месту его регистрации до 1 июля текущего года налоговое уведомление-решение о внесении налога по форме, установленной в порядке, определенном статьей 58 данного Кодекса.

В случае перехода права собственности на земельный участок от одного владельца — юридического или физического лица к другому на протяжении календарного года налог уплачивается предыдущим собственником за период с 1 января этого года до начала того месяца, в котором прекратилось право собственности на такой земельный участок, а новым собственником — начиная с месяца, в котором он приобрел право собственности.

В случае перехода права собственности на земельный участок от одного владельца — физического лица к другому на протяжении календарного года контролирующий орган направляет (вручает) налоговое уведомление-решение новому собственнику после получения информации о переходе права собственности.

Если такой переход происходит после 1 июля текущего года, то контролирующий орган направляет (вручает) предыдущему собственнику новое налоговое уведомление-решение. Предыдущее налоговое уведомление-решение считается отмененным (отозванным).

Плательщики налога имеют право обратиться с письменным заявлением к контролирующему органу по месту нахождения земельного участка для проведения сверки данных относительно:

размера площади земельного участка, находящегося в собственности и/или пользовании плательщика налога;

права на пользование льготой по уплате налога;

размера ставки налога;

начисленной суммы налога.

В случае выявления расхождений между данными контролирующих органов и данными, подтвержденными плательщиком налога на основании оригиналов соответствующих документов, в частности документов на право собственности, пользования льготой, контролирующий орган по месту нахождения земельного участка проводит на протяжении десяти рабочих дней перерасчет суммы налога и направляет (вручает) ему новое налоговое уведомление-решение. Предыдущее налоговое уведомление-решение считается отмененным (отозванным).

(пункт 286.5 статьи 286 в редакции
Закона Украины от 21.12.2016 г. N 1797-VІІІ)

286.6. За земельный участок, на котором расположено здание, находящееся в общей собственности нескольких юридических или физических лиц, налог начисляется с учетом придомовой территории каждому из таких лиц:

1) в равных долях — если здание находится в общей совместной собственности нескольких лиц, но не разделено в натуре, или одному из таких лиц-владельцев, определенному по их согласию, если другое не установлено судом;

2) пропорционально надлежащей доле каждого лица — если здание находится в общей частной собственности;

3) пропорционально надлежащей доле каждого лица — если здание находится в общей совместной собственности и разделено в натуре.

За земельный участок, на котором расположено здание, находящееся в пользовании нескольких юридических или физических лиц, налог начисляется каждому из них пропорционально той доли площади здания, которая находится в их пользовании, с учетом придомовой территории.

286.7. Юридическое лицо уменьшает налоговые обязательства по земельному налогу на сумму льгот, которые предоставляются физическим лицам в соответствии с пунктом 281.1 статьи 281 данного Кодекса за земельные участки, находящиеся в их собственности или постоянном пользовании и входящие в состав земельных участков такого юридического лица.

Такой порядок также распространяется на определение налоговых обязательств по земельному налогу юридическим лицом за земельные участки, отведенные в порядке, установленном Законом Украины «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине» для бесплатной парковки (хранения) легковых автомобилей, которыми управляют инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, члены их семей, которым в соответствии с порядком обеспечения инвалидов автомобилями передано право управления автомобилем, и законные представители недееспособных инвалидов или детей-инвалидов, которые перевозят инвалидов (детей-инвалидов) с поражением опорно-двигательного аппарата.

(абзац второй пункта 286.7 статьи 286 с изменениями, внесенными
согласно Закону Украины от 07.07.2011 г. N 3609-VI)

Статья 287. Срок уплаты платы за землю

287.1. Владельцы земли и землепользователи уплачивают плату за землю со дня возникновения права собственности или права пользования земельным участком.

В случае прекращения права собственности или права пользования земельным участком плата за землю уплачивается за фактический период пребывания земли в собственности или пользовании в текущем году.

287.2. Учет физических лиц — плательщиков налога и начисление соответствующих сумм проводятся контролирующими органами по месту нахождения земельного участка каждый год до 1 мая.

(пункт 287.2 статьи 287 с изменениями, внесенными
согласно Закону Украины от 21.12.2016 г. N 1797-VІІІ)

287.3. Налоговое обязательство относительно платы за землю, определенное в налоговой декларации на текущий год, уплачивается равными долями владельцами и землепользователями земельных участков по местонахождению земельного участка за налоговый период, который равняется календарному месяцу, ежемесячно в течение 30 календарных дней, наступающих за последним календарным днем налогового (отчетного) месяца.

287.4. Налоговое обязательство по плате за землю, определенное в налоговой декларации, в том числе за новоотведенные земельные участки, уплачивается владельцами и землепользователями земельных участков по местонахождению земельного участка за налоговый период, равняющийся календарному месяцу, ежемесячно в течение 30 календарных дней, наступающих за последним календарным днем налогового (отчетного) месяца.

(пункт 287.4 статьи 287 с изменениями,
внесенными согласно Закону Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII)

287.5. Налог физическими лицами уплачивается в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

Физическими лицами в сельской и поселковой местности земельный налог может уплачиваться через кассы сельских (поселковых) советов или советов объединенных территориальных общин, созданных согласно Закону и перспективному плану формирования территорий общин, по квитанции о приеме налоговых платежей. Форма квитанции устанавливается в порядке, предусмотренном статьей 46 данного Кодекса.

(абзац второй пункта 287.5 статьи 287 с изменениями, внесенными
согласно Закону Украины от 24.12.2015 г. N 909-VIII)

287.6. При переходе права собственности на здание, сооружение (их часть) налог за земельные участки на которых расположены такие здания, сооружения (их части), с учетом придомовой территории уплачивается на общих основаниях с даты государственной регистрации права собственности на такой земельный участок

(пункт 287.6 статьи 287 с изменениями,
внесенными согласно Закону Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII)

287.7. В случае предоставления в аренду земельных участков (в пределах населенных пунктов), отдельных зданий (сооружений) или их частей владельцами и землепользователями, налог за площади, которые предоставляются в аренду, исчисляется с даты заключения договора аренды земельного участка или с даты заключения договора аренды зданий (их частей).

(пункт 287.7 статьи 287 с изменениями,
внесенными согласно Закону Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII)

287.8. Владелец нежилого помещения (его части) в многоквартирном жилом доме уплачивает в бюджет налог за площади под такими помещениями (их частями) с учетом пропорциональной части придомовой территории с даты государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество.

287.9. В случае если контролирующий орган не направил (не вручил) налоговое (налог овые ) уведомление -решение в сроки, установленные этой статьей, физически е лица освобождаются от ответственности, предусмотренной данным Кодексом за несвоевременную уплату налогового обязательства.

(статья 287 дополнена пунктом 287.9
согласно Закону Украины от 07.12.2017 г. N 2245-VІІІ)

287.10. Налоговое обязательство по это му налог у может быть на числено за налоговые (отчетные) периоды (года) в пределах сроков, определенных пунктом 102.1 стать и 102 данного Кодекса.

(статья 287 дополнена пунктом 287. 10
согласно Закону Украины от 07.12.2017 г. N 2245-VІІІ)

Статья 288. Арендная плата

288.1. Основанием для начисления арендной платы за земельный участок является договор аренды такого земельного участка.

(абзац первый пункта 288.1 статьи 288 с изменениями, внесенными
согласно Закону Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII; в редакции
Закона Украины от 24.12.2015 г. N 909-VIII)

Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, заключающие договоры аренды земли, должны до 1 февраля подавать контролирующему органу по местонахождению земельного участка перечни арендаторов, с которыми заключены договоры аренды земли на текущий год, и информировать соответствующий контролирующий орган о заключении новых, внесении изменений в существующие договора аренды земли и их расторжении до 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли указанные изменения.

Форма предоставления информации утверждается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной финансовой политики.

(пункт 288.1 статьи 288 дополнен абзацем третьим
согласно Закону Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII;
абзац третий пункта 288.1 статьи 288 с изменениями, внесенными
согласно Закону Украины от 21.12.2016 г. N 1797-VІІІ)

Договор аренды земель государственной и коммунальной собственности заключается по типичной форме, утвержденной Кабинетом Министров Украины.

(пункт 288.1 статьи 288 дополнен абзацем четвертым
согласно Закону Украины от 21.12.2016 г. N 1797-VІІІ)

288.2. Плательщиком арендной платы является арендатор земельного участка.

288.3. Объектом налогообложения является земельный участок, предоставленный в аренду.

288.4. Размер и условия внесения арендной платы устанавливаются в договоре аренды между арендодателем (собственником) и арендатором.

288.5. Размер арендной платы устанавливается в договоре аренды, но годовая сумма платежа:

288.5.1. не может быть меньше чем размер земельного налога:

для земельных участков, нормативн ая денежн ая оценк а которых проведен а , — в размере не бол е е 3 процентов их нормативной денежной оценки, для земель общего пользования — не бол е е 1 процента их нормативной денежной оценки, для сельскохозяйственных угодий — не мен е е 0,3 процента и не бол е е 1 процента их нормативной денежной оценки;

для земельных участков, нормативн ая денежн ая оценк а которых не проведен а , — в размере не бол е е 5 процентов нормативной денежной оценки единицы площади пашни по Автономной Республике Крым или по области, для сельскохозяйственных угодий — не мен е е 0,3 процента и не бол е е 5 процентов нормативной денежной оценки единицы площади пашни по Автономной Республике Крым или по области;

(подпункт 288.5.1 пункта 288.5 статьи 288 в редакции
Закон ов Украины от 21.12.2016 г. N 1797-VІІІ ,
от 07.12.2017 г. N 2245-VІІІ)

288.5.2. не может превышать 12 процентов нормативной денежной оценки.

288.5.3. может превышать предельный размер арендной платы, установленный в подпункте 288.5.2, в случае определения арендатора на конкурентных началах.

(пункт 288.5 статьи 288 дополнен подпунктом 288.5.3
согласно Закону Украины от 30.06.2015 г. N 557-VIII)

(пункт 288.5 статьи 288 с изменениями, внесенными
Законами Украины от 07.07.2011 г. N 3609-VI,
от 27.03.2014 г. N 1166-VII;
в редакции Закона Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII)

288.5.4. для пастбищ в населенных пунктах, которым предоставлен статус горных, не может превышать размера земельного налога.

(пункт 288.5 статьи 288 дополнен подпунктом 288.5.4
согласно Закону Украины от 20.12.2016 г. N 1791-VІІІ)

288.5.5. для баз олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки, перечень которых утверждается Кабинетом Министров Украины, не может превышать 0,1 процента нормативной денежной оценки.

(пункт 288.5 статьи 288 дополнен подпунктом 288.5.5
согласно Закону Украины от 21.12.2016 г. N 1797-VІІІ)

288.6. Плата за субаренду земельных участков не может превышать арендной платы.

288.7. Налоговый период, порядок исчисления арендной платы, срок уплаты и порядок ее зачисления в бюджеты применяется в соответствии с требованиями статей 285 — 287 этого раздела).

Статья 289. Индексация нормативной денежной оценки земель

289.1. Для определения размера налога и арендной платы используется нормативная денежная оценка земельных участков.

Центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере земельных отношений, осуществляет управление в сфере оценки земель и земельных участков.

289.2. Центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере земельных отношений, по индексу потребительских цен за предыдущий год ежегодно рассчитывает величину коэффициента индексации нормативной денежной оценки земель, на который индексируется нормативная денежная оценка сельскохозяйственных угодий, земель населенных пунктов и других земель несельскохозяйственного назначения по состоянию на 1 января текущего года, которая определяется по формуле,:

(формула в пункте 289.2 статьи 289 в редакции
Закона Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII)

где I — индекс потребительских цен за предыдущий год.

В случае если индекс потребительских цен превышает 115 процентов, такой индекс применяется со значением 115.

(абзац четвертый пункта 289.2 статьи 289 с изменениями,
внесенными согласно Закону Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII; в редакции
Закона Украины от 21.12.2016 г. N 1797-VІІІ)

Коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель применяется кумулятивный в зависимости от даты проведения нормативной денежной оценки земель.

289.3. Центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере земельных отношений, Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации не позднее 15 января текущего года обеспечивают информирование центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую и таможенную политику, и владельцев земли и землепользователей о ежегодной индексации нормативной денежной оценке земель.

(пункт 289.3 статьи 289 с изменениями,
внесенными согласно Законам Украины от 05.07.2012 г. N 5083-VI,
от 21.12.2016 г. N 1797-VІІІ)

Статья 290. Исключена.

(статья 280 исключена
на основании Закона Украины от 28.12.2014 г. N 71-VIII)